www.ozpor.com.tr

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Bu Veri Sahibi Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. (“ÖZPOR”) tarafından hazırlanmıştır.

1) VERİ SORUMLUSU

Ticari Unvan              : Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş.

Adres                            : Ahi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/Ankara

Ticaret Sicil No          : 279478

Telefon / Faks            : +90 (312) 267 19 60 / +90 (312) 267 19 65

E-Posta                         : kvkk@ozpor.com.tr

Web Adres                 : www.ozpor.com.tr

Mersis No                   : 0704003799900019

2) GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11 inci maddesi uyarınca veri sahibi/ilgili kişilerin sahip olduğu haklar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme hakkı,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Veri Sahipleri/İlgili Kişiler olarak sizler, yukarıda yer alan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Kanun’un 13 üncü maddesine dayanarak yapacağınız başvurunuz ile ÖZPOR’a iletebilirsiniz.

3) BAŞVURU KAPSAMINDA OLMAYAN HUSUSLAR

Kanunun 28 inci maddesi gereğince aşağıdaki hallerin Kanun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin/ilgili kişilerin aşağıda yer alan konularda, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca sahip oldukları haklarını ileri sürmeleri mümkün olamamaktadır:

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 inci maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4) BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, işbu form ile birlikte aşağıda açıklanan 3 yöntemden biriyle ÖZPOR’a iletebilirsiniz.

 

 Başvuru YöntemiBaşvuru Yapılacak AdresBaşvuruda Gösterilecek Bilgi
1. Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıylaAhi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/AnkaraZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ileozporyalitim@hs01.kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiylekvkk@ozpor.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

5)BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Yapacağınız başvurular, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÖZPOR, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte ÖZPOR gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

ÖZPOR tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

NOT: Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda ÖZPOR tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda ÖZPOR kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

6)BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibini” tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre ÖZPOR içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Adı Soyadı*: 
Doğum Yeri: 
T.C. Kimlik No*: 
Elektronik Posta*(varsa): 
Telefon: 
Yerleşim Yeri / İş Adresi*: 
   

*: Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi uyarınca doldurulması zorunlu alan.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun ÖZPOR’a ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde, ÖZPOR veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: *(Doldurulması zorunlu alan)

 

 

 
 
 
 
 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

☐ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Talep No:Talep KonusuSeçiminiz (lütfen doldurun)
1Tarafınızca hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

2Eğer tarafınızca hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

3Eğer tarafınızca hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi  “Seçiminiz”  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz

(Kimlik Fotokopisi, ikametgâh, gibi)

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

Düzeltilecek veri;
6Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

c) Yok edilmesini talep ediyorum

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

a)☐

b)☐

c)☐

7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi  “Seçiminiz”   alanına yazınız  ve doğru  ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri  ek olarak gönderiniz.

 (Kimlik Fotokopisi, ikametgâh, gibi)

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Düzeltilecek veri;
8Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

 

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

c) Yok edilmesini talep ediyorum

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

 

 

a)☐

b)☐

c)☐

9Tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad11/1 (g)

Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
10Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu  “Seçiminiz”   alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.

(Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, tarafınıza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Başvuru Sahibi Kişisel Veri Sahibinin;
Adı Soyadı: İmzası:
Başvuru Tarihi: