www.ozpor.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. (“ÖZPOR”) tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ

1.1)Politikanın Amacı

1.2)Politikanın Kapsamı

1.3)Politikada Yer Alan Tanımlar

1.4)Yürürlük ve Değişiklik

 1. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SORUMLUSU, VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ TANIMLAMALARI

2.1)Veri Sorumlusu

2.2)Veri Sahibi/İlgili Kişi

2.3)Kişisel Veri İşleme Amacı

2.4)Kişisel Veri Kategorileri

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1)Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

3.2)Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

3.3)Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

5.1)Kişisel Verilerin Silinmesi

5.2)Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

5.3)Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 2. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 3. KANUN KAPSAMINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER
 4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
 5. CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KULLANIMI

 

 1. GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. (“ÖZPOR” veya Şirket”) olarak, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız/ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ile çalışanlarımız aracılığıyla faaliyetimiz kapsamında hukuka uygun olarak kişisel verileri alınmış üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkin haklarını korumak için çalışıyoruz.

Bu doğrultuda, işbu Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) yukarıda bahsi geçen ilgili kişilerin kişisel verilerinin Kanun ve ilgili mevzuat ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kişileri bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.1) Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, ÖZPOR tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetleri kapsamında benimsenen uygulamalar hakkında ilgili kişileri aydınlatmak; bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız/ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ile çalışanlarımız aracılığıyla faaliyetimiz kapsamında hukuka uygun olarak kişisel verileri alınmış üçüncü kişileri bilgilendirerek uygulamalarımızda şeffaflık sağlamaktır.

1.2) Politikanın Kapsamı

Bu Politika; müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız/ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ile çalışanlarımız aracılığıyla faaliyetimiz kapsamında hukuka uygun olarak kişisel verileri alınmış üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ÖZPOR tarafından işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.3) Politikada Yer Alan Tanımlar

 1. Kanun : 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 2. Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 3. Anonim hâle getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 4. İlgili kişi/Veri sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 5. Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 6. Özel nitelikli kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,
 7. Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 8. Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 9. Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 10. Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 11. Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 12. Veri sorumlusu temsilcisi : Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,
 13. Sicil : Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,
 14. Alıcı grubu             : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
 15. Başvuru Formu : Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ilgili kişi (kişisel veri sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formunu,
 16. Çalışan                     : ÖZPOR’a iş sözleşmesi ile bağlı olarak hizmet veren gerçek kişileri
 17. Potansiyel Müşteri      : ÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet satma potansiyeli olduğu gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını,
 18. Müşteri : ÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet sattığı gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını,
 19. Tedarikçi : ÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet satın aldığı veya ÖZPOR’un emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak ÖZPOR’a hizmet sunan; gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını,
 20. Hissedar/Ortak : ÖZPOR’a koydukları sermaye oranında ortak olan gerçek kişileri,
 21. Üçüncü Kişi : Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişileri (Örn. Aile bireyleri, eski çalışanlar).
 22. Verilerin Silinmesi              : Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
 23. Verilerin Yokedilmesi : Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu,
 24. Ziyaretçi : ÖZPOR’un sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişileri ifade eder.

 

1.4) Yürürlük ve Değişiklik

Politika, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. ÖZPOR, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

2) ŞİRKETİMİZİN, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SORUMLUSU, VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ TANIMLAMALARI

2.1) Veri Sorumlusu

Ticari Unvan              : Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş.

Adres                           : Ahi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/Ankara

Ticaret Sicil No          : 279478

Telefon / Faks            : +90 (312) 267 19 60 / +90 (312) 267 19 65

E-Posta                       : kvkk@ozpor.com.tr

Web Adres                 : www.ozpor.com.tr

Mersis No                   : 0704003799900019

 

2.2) Veri Sahipleri/İlgili Kişiler

Politika kapsamındaki veri sahipleri/ilgili kişiler, ÖZPOR tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİSİAÇIKLAMA
1MüşteriÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet sattığı gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını ifade eder.
2Potansiyel MüşteriÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet satma potansiyeli olduğu gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını ifade eder.
3TedarikçiÖZPOR’un ticari faaliyetlerini yürütürken mal yada hizmet satın aldığı veya ÖZPOR’un emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak ÖZPOR’a hizmet sunan; gerçek kişiler yada tüzel kişilerin gerçek kişi ortak yada çalışanlarını ifade eder.
4Hissedar/OrtakÖZPOR’a koydukları sermaye oranında ortak olan gerçek kişileri ifade eder.
5ÇalışanÖZPOR’a iş sözleşmesi ile bağlı olarak hizmet veren gerçek kişileri ifade eder.
6Çalışan AdayıÖZPOR’da çalışmak üzere başvuru yapmış henüz iş sözleşmesi imzalanmamış gerçek kişileri ifade eder.
7ZiyaretçiÖZPOR’un sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişileri ifade eder.
8Üçüncü KişilerYukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

 

Veri sahibi/ilgili kişi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ÖZPOR tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere ve Kanun’un 5 ve 6 ıncı maddeleri ile ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 

ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR
ÖZPOR tarafından yasalar yada hukuki alt mevzuat uyarınca yapılması yükümlü olunan işlemler1. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

3. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

4. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

ÖZPOR İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması ve Yönetimi1. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

3. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

5. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

6. Ücret Politikasının Yürütülmesi

7. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

8. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

ÖZPOR’un ve ÖZPOR ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin teminine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

5. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

ÖZPOR tarafından yürütülen ticari faaliyetin her alanına ilişkin mali, hukuki ve operasyonel süreçlerin icrası1. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

2. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

3. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

6. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

7. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

9. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

10. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

11. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

2.4) Kişisel Veri Kategorileri

ÖZPOR tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, sözleşmelerin ifası, ticari faaliyetin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde; Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen temel ilkelere ve Kanun’un 5 ve 6 ıncı maddeleri ile ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiAd soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b. gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim BilgisiAdres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no v.b. gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Özlük BilgisiBordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları v.b. bilgiler
Hukuki İşlem BilgisiAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b. hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Müşteri İşlem BilgisiÇağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi v.b. bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik BilgisiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b. fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler
Mesleki Deneyim BilgisiDiploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri v.b. bilgiler
PazarlamaAlışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve İşitsel KayıtlarGörsel ve işitsel kayıtlar v.b.
Sağlık BilgileriEngellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Ait BilgilerCeza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

 

 

3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

ÖZPOR tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; ÖZPOR, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; ÖZPOR, kendisi tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat eder. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; ÖZPOR, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; ÖZPOR tarafından kişisel veri işleme faaliyeti, belirlenen amaçları gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçlarla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; ÖZPOR tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

ÖZPOR tarafından kişisel verileriniz, kişisel veri sahibinin veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, özgür iradesi ile tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak açık rızasının olması halinde Politikanın 3.1 inci başlığı altında yer verilen genel ilkelere de uygun olarak işlenebilmektedir.

ÖZPOR tarafından veri sahibinin kişisel verileri, Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ÖZPOR tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda ÖZPOR, ilgili kanuni düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, ÖZPOR tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile ÖZPOR arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda ÖZPOR, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme kapsamı ile sınırlı olarak ÖZPOR tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, ÖZPOR zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, ÖZPOR ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla ÖZPOR tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde ÖZPOR öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

 

3.3) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 6 ncı maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

ÖZPOR, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Özel nitelikli kişisel veri sahibinin veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, özgür iradesi ile tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak açık rızasının olması halinde Politikanın 3.1 inci başlığı altında yer verilen genel ilkelere de uygun olarak işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

ÖZPOR tarafından, Kanun ile “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Yasaların ÖZPOR’u yükümlü kıldığı durumlar ile ÖZPOR’un meşru menfaatlerinin zorunlu tuttuğu hallerde, çalışanlarımızın özel nitelikli kişisel verileri tutulmaktadır. Fiziki olarak saklanan kişisel verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece yetkili kişilerin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların fiziki olarak saklanan verilerine yetkili kişilerin dışında hiçbir birim veya kişi erişememektedir.

4) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÖZPOR veri sorumlusu olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye

yönelik gerekli her türlü tedbirleri almaktadır.

5) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ,  ANONİM HALE GETİRİLMESİ

ÖZPOR, Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verileri, işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, ilgili kişinin talebi üzerine yada re’sen aşağıdaki yöntemlerle silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin imhasında azami dikkat ve özeni göstermektedir. Bu kapsamda ÖZPOR, Kanun’un 12 nci maddesi ve Yönetmelik hükümleri, yukarıda belirtilen genel ilkeler uyarınca ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler ÖZPOR tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmaktadır. ÖZPOR, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesini açıklamaktadır.

5.1) Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 5.2) Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ÖZPOR, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 5.3) Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, ÖZPOR’un, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir. ÖZPOR, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÖZPOR, Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde aktarabilmektedir. ÖZPOR tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel verilerin ÖZPOR tarafından yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5 inci ve 6 ıncı maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3 üncü başlığı altında açıklanmış olan kişisel verileri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkelere uymak şartıyla mümkün olmaktadır.

Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkeler ile 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde yer alan veri işleme şartları ile 8 inci maddede belirtilen aktarım şartları dahilinde ÖZPOR, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

 

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAMAKTARIM AMACI
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel KişileriÖZPOR’un yapmış olduğu ticari ve iş ilişkileri kapsamında ÖZPOR’un meşru menfaati hedefli paylaşılan verilerÖZPOR’un ticari faaliyetini devam ettirmek ve etkin kılmak amaçlanmaktadır.
HissedarlarÖZPOR’un yönetimi ve ticari faaliyetinin devamı kapsamında çalışanların yada iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin verileriHissedarların/firma sahiplerinin, gerek çalışanlar gerekse ticari ilişkiler üzerindeki farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.
TedarikçilerÖZPOR’un ticari faaliyetinin operasyonu sürecinde çalışanların yada iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin verileriÖZPOR’un ticari faaliyetinin işlerliğinin sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amaç ve yetkileriyle sınırlı olarak kişisel veri paylaşımıÖZPOR’un hukuki mevzuat kaynaklı kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve belge verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 

(Örn: Banka ve Sigorta Şirketleri)

Yetkili özel hukuk kişilerinin bilgi talep etme amaç ve yetkileriyle sınırlı olarak kişisel veri paylaşımıÖZPOR’un hukuki mevzuat kaynaklı özel hukuk kişilerine bilgi ve belge verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

7) VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10 uncu maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin, kişisel verilerinin işlendiğine dair aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla ÖZPOR tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • ÖZPOR tarafından kişisel verilerin işlenme amacı Politika’nın 1.2 inci bölümünde yer almaktadır.
 • ÖZPOR tarafından kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı Politika’nın 6 ıncı bölümünde yer almaktadır.
 • ÖZPOR tarafından fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar Politika’nın 3.2 nci ve 3.3 üncü bölümlerinde yer almaktadır.
 • Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca Herkes veri sorumlusuna başvurarak (ÖZPOR’a başvurarak) kendisiyle ilgili;

― Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

― Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

―Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

― Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

― Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

― Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

― İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

― Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular, https:// www.ozpor.com.tr internet sitemizde yer alan Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ahi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/Ankara adresine yazılı olarak veya ozporyalitim@hs01.kep.tr adresine yada üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@ozpor.com.tr e-posta adresine elektronik yolla iletilebilir.

Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ÖZPOR tarafından sizden ücret talep edilebilecektir.

ÖZPOR, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte ÖZPOR gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; ÖZPOR tarafından;

 • kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 • kişisel verilerin veri sahipleri ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 • kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

veri sahiplerinin aydınlatılmaktadır.

 1. KANUN KAPSAMINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve ÖZPOR’un belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ÖZPOR’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

10) CCTV (KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ) KULLANIMI

Şirketimiz merkezinde kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca aşağıda sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir. Kapalı devre kamera sistemi kullanımı ile anti sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, Şirketimiz merkezinde yer alan araç ve gereçlerinin güvenliğinin tesisi, Şirketimizi ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise ÖZPOR tarafından alınmaktadır.