www.ozpor.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI UYGULAMALARI  VERİ SAHİBİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. (“ÖZPOR”) tarafından hazırlanmıştır.

1) VERİ SORUMLUSU

Ticari Unvan              : Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş.

Adres                            : Ahi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/Ankara

Ticaret Sicil No          : 279478

Telefon / Faks            : +90 (312) 267 19 60 / +90 (312) 267 19 65

E-Posta                         : kvkk@ozpor.com.tr

Web Adres                   : www.ozpor.com.tr

Mersis No                     : 0704003799900019

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. (“ÖZPOR” yada “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatı kapsamında hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

ÖZPOR tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere ve Kanun’un 5 ve 6 ıncı maddeleri ile ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR
ÖZPOR tarafından yasalar yada hukuki alt mevzuat uyarınca yapılması yükümlü olunan işlemler1. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

3. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

4. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

ÖZPOR insan kaynakları prosedürlerinin oluşturulması ve yönetimi1. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

3. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

5. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

6. Ücret Politikasının Yürütülmesi

7. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

8. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

ÖZPOR’un ve ÖZPOR ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin teminine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

2. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

5. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

ÖZPOR tarafından yürütülen ticari faaliyetin her alanına ilişkin mali, hukuki ve operasyonel süreçlerin icrası1. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

2. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

3. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

6. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

7. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

8. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

9. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

10. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

11. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

ÖZPOR, Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde aktarabilmektedir. ÖZPOR tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel verilerin ÖZPOR tarafından yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5 inci ve 6 ıncı maddesinde yer alan kişisel verileri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkelere uymak şartıyla mümkün olmaktadır.

Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkeler ile 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde yer alan veri işleme şartları ve 8 inci maddede belirtilen aktarım şartları dahilinde ÖZPOR, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAMAKTARIM AMACI
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel KişileriÖZPOR’un yapmış olduğu ticari ve iş ilişkileri kapsamında ÖZPOR’un meşru menfaati hedefli paylaşılan verilerÖZPOR’un ticari faaliyetini devam ettirmek ve etkin kılmak amaçlanmaktadır.
HissedarlarÖZPOR’un yönetimi ve ticari faaliyetinin devamı kapsamında çalışanların yada iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin verileriHissedarların/firma sahiplerinin, gerek çalışanlar gerekse ticari ilişkiler üzerindeki farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.
TedarikçilerÖZPOR’un ticari faaliyetinin operasyonu sürecinde çalışanların yada iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin verileriÖZPOR’un ticari faaliyetinin işlerliğinin sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amaç ve yetkileriyle sınırlı olarak kişisel veri paylaşımıÖZPOR’un hukuki mevzuat kaynaklı kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve belge verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, ÖZPOR tarafından, işbu Aydınlatma Metninin 2 ve 3 üncü başlıklarında belirtilen amaçlar kapsamında; fiziki ortamda matbu formlar ve sözleşmeler; elektronik ortamda ise e-mail ve kapalı devre kameralar üzerinden toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5 inci ve 6 ıncı maddesinde yer alan kişisel verileri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkelere uyulmak suretiyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca Herkes veri sorumlusuna başvurarak (ÖZPOR’a başvurarak) kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular, https:// www.ozpor.com.tr internet sitemizde yer alan Özpor Yalıtım Ambalaj İnş. Turizm Yatırım. San. ve Tic. A. Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ahi Evran Osb Mahallesi Türkmenistan Cadde No: 4/1 Sincan/Ankara adresine yazılı olarak veya ozporyalitim@hs01.kep.tr adresine yada üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@ozpor.com.tr e-posta adresine elektronik yolla iletilebilir.

Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ÖZPOR tarafından sizden ücret talep edilebilecektir.

ÖZPOR, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte ÖZPOR gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; ÖZPOR tarafından;

 • kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 • kişisel verilerin veri sahipleri ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 • kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

veri sahiplerini aydınlatılmaktadır.